Öğrencinin Adı Soyadı   Tezin Adı   Tezin Danışmanı    Yılı
Dilek SOFRACIOĞLU   Trabzon Yöresindeki Geç Kretase Kalsitürbiditlerinin Sedimantolojik ve Paleontolojik İncelemesi (KD, TÜRKİYE)   Yrd. Doç. Dr. Raif KANDEMİR 2011
Levent DUYGU   Eski Gümüşhane Yöresinin Jeolojisi ve Şenköy Formasyonu (Erken-Orta Jura) İçerisindeki Kumtaşlarının Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi   Yrd. Doç. Dr. Raif KANDEMİR 2011
Özmen EVCİMEN   İkizdere Plütonu'nun (KD, TÜRKİYE) U-Pb Jeokronolojisi, Petrolojisi ve Jeodinamik Önemi   Doç. Dr. Orhan KARSLI 2011
Vahdet TUNÇDEMİR   Demirözü (Bayburt) Permo-Karboniferi: Kırıntılı Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi   Doç. Dr. Abdurrahman DOKUZ 2012
Mustafa KARADAĞ   Kalebaşı (Süme-Özkürtün-GÜMÜŞHANE) Mahallesi Yerleşim Alanındaki Yamaçların Duraylılığının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Selçuk ALEMDAĞ 2013
Gökhan ÇAKMAK   Pelitli (Bayburt) Granitoyidi'nin Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Abdullah KAYGUSUZ 2013
Sema AKYÜREK   Kıbletepe (Araklı, Trabzon) Yöresindeki Volkanik Kayaçların Petrografik, Jeokimyasal ve Maden Yatakları Açısından İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Ferkan SİPAHİ 2013
Filiş ERŞEN   Eski Gümüşhane (Gümüşhane-Merkez) Manganez Yataklarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Alaaddin VURAL 2013
Ejder YAPICI   Alpu (Eskişehir) Yöresi Miyosen Yaşlı Kömürlerin Element Jeokimyası   Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SAYDAM EKER 2013
Mürşid ÖZTÜRK   Kılıçkaya (Bayburt) Granitoyidi'nin Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Abdullah KAYGUSUZ 2014
Kübra ŞAHİN   Mescitli (Gümüşhane) ve Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkanik Kayaçların Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Abdullah KAYGUSUZ 2014
Sultan USLU   Gümüşhane İl Merkezi İçme Sularının Fiziksel ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Ferkan SİPAHİ 2014
Hasan Basri DEMİR   Kermut (Tekke-Gümüşhane) Yöresi Hidrotermal Alterasyonların Modellemesi   Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI 2014
Kübra AKBULUT   Ünlüpınar (Kelkit-Gümüşhane) Eylence Yayla Pb-Zn-Cu+Au Cevherleşmesinin Jeolojik, Mineralojik ve Kökensel İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI 2014
Ceren Özkirişci OKTAY   Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Arasındaki Kesilmiş Kaya Şevlerinin Duraylılığının İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Selçuk ALEMDAĞ 2014
Zenne MERDAN TUTAR  

Bahçecik (Torul/Gümüşhane) ve Civarındaki Eosen Yaşlı Volkanik Kayaçların Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi

  Doç. Dr. Abdullah KAYGUSUZ 2015
Esen Demirkol KILIÇ   ÇoruhNehri (Bayburt) Dere Yatağı Çökellerinin Jeokimyasal Özellikleri ve Ağır Metal İçeriğinin İncelenmesi   Doç. Dr. Çiğdem SAYDAM EKER 2015
Meltem YILMAZ   Eğrikar (Torul, Gümüşhane) Fe-Cu Skarn Cevherleşmesinin Petrografik Ve Jeokimyasal Açıdan İncelenmesi   Doç. Dr. Ferkan SİPAHİ 2016
Özay ÖZKAN   Ankara Çayı Dere Yatağı Çökellerinin Jeokimyasal, İzotopik Özellikleri Ve Ağır Metal İçeriği   Doç. Dr. Çiğdem SAYDAM EKER 2016
Mustafa Kemal GÜMÜŞ   Ankara Çayı'na Ait Eski Alüvyonların Jeokimyasal Ve İzotopik Özellikleri İncelenmesi   Doç. Dr. Çiğdem SAYDAM EKER 2016
Uğur ATAY   Kaletaş-Söğütağıl-Akpınar (Gümüşhane) Yöreleri Hidrotermal Alterasyonların Modellemesi   Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI 2016
Elif KÜLEKÇİ   Cebre Riyoliti'nin (Demirözü-Bayburt) Petrografik, Jeokimyasal ve İzotopik Özellikleri   Doç. Dr. Abdurrahman DOKUZ 2017
Metin ÇİFTÇİ   Çayırbağ (Bayburt) Granitoyidi'nin Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Abdullah KAYGUSUZ 2017
Zikrullah Samed GÜLOĞLU   Arslandede (Bayburt) Granitoyidi Ve İçindeki Mafik Magmatik Anklavların Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Abdullah KAYGUSUZ 2017
Arzu ULUTAŞ   Çamdere Ofiyolitik Karışığı (Demirözü-Bayburt) İçindeki Bazik Kayaçların Jeokimyasal Ve İzotopik Özellikleri   Doç. Dr. Abdurrahman DOKUZ 2017
Buket DÜNDAR   Mavriyas Granitoyidi (Çaykara-Trabzon) ve Çevre Kayaçlarının Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Emre AYDINÇAKIR 2017
Vedat TURHAN   Eğerler Granitoyidi'nin (Aydıntepe-Bayburt) Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Emre AYDINÇAKIR 2017
Fatih ALKAN   Gümüşhane İl Merkezindeki Magmatik Kökenli Kayaların Jeomekanik Özelliklerinin Araştırılması   Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ 2017
Zarife SOYSAL   Kermutdere Formasyonu Kumtaşlarının Farklı Doygunluk Ve Anizotropi Koşullarında Fiziksel Ve Dayanım Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ 2017
Kadir SÜNNETÇİ   Erken Jura Yaşlı Asidik Kayaçların (Olur-Erzurum) Jeokimyasal ve İzotopik Özellikleri   Prof. Dr. Abdurrahman DOKUZ 2018
Uğur Volkan ARI   Gümüşhane Yöresi Erken-Orta Jura Yaşlı Kırıntılı Kayaçların Petrografik  ve Jeokimyasal Özelliklerine Bağlı Provenans Analizi   Doç. Dr. Çiğdem SAYDAM EKER 2018
Ali Hakim KURT   Gümüşdamla (Aydıntepe-Bayburt) Skarn Cevherleşmesinin Jeolojik, Mineralojik ve Kökensel İncelenmesi   Doç. Dr. Enver AKARYALI 2018
Furkan Kemal AKTAŞ  

Canca-Aktutan ve Leriköy (Yitirmez)-Dölek (Gümüşhane, KD Türkiye) Yöresi Eosen Yaşlı Volkanitlerin Hidrotermal Alterasyonu ve Altın Potansiyelinin Belirlenmesi

 

Doç. Dr. Enver AKARYALI
 

2018
Tanju AYDURMUŞ   Karadağ (Torul, Gümüşhane) Fe-Cu Skarn Cevherleşmesinin Petrografik ve Sıvı Kapanım Özelliklerinin İncelenmesi   Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ 2018
Ramazan GÜNDÜZ   Alemdar ve Işıkdere Plütonlarının Petrografik ve Petrolojik Özelliklerinin  İncelenmesi   Doç. Dr. Emre AYDINÇAKIR 2018
Elif GACENER   Torul-Kürkün (Gümüşhane) Karayolu Kaya Şev Duraysızlıklarının CBS Tabanlı Olarak Belirlenmesi ve İki Boyutlu Kaya Düşme Modellemesi   Doç. Dr. Selçuk ALEMDAĞ 2019
Fatih ŞAL  

Kılıçören (Gümüşhane) Cu-Zn-Pb ± (Ag, Au) Cevherleşmesinin  Jeolojik ve Mineralojik İncelenmesi 

  Doç. Dr. Enver AKARYALI 2019
Erdem AYDOĞAN   YUKARI KARASU HAVZASININ AZİZİYE-AŞKALE ARASINDA KALAN BÖLÜMÜNÜN HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ    Dr. Öğr. Üyesi Serhat DAĞ 2019
           
Öğrencinin Adı Soyadı   Tezin Adı   Tezin Danışmanı
Yük.Müh.Sadettin KORKMAZ   BOYABAT (SİNOP) KUZEYDOĞUSUNUN PETROL YÖNÜNDEN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ   Prof.Dr.Selahattin PELİN
Bülent YALÇINALP   GÜZELYAYLA (MAÇKA-TRABZON) PORFİRİ Cu-Mo CEVHERLEŞMESİNİN JEOKİMYASAL YERLEŞİMİ ve JEOKİMYASI   Dr. Selçuk TOKEL
Ferkan SİPAHİ   ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Ali YALÇIN   ARDEŞEN (RİZE) YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ   Prof. Dr. Fikri BULUT
Raif KANDEMİR   GÜMÜŞHANR VE YAKIN YÖRELERİNDEKİ ERKEN-ORTA JURA YAŞLI ŞENKÖY FORMASYONU’NUN ÇÖKEL ÖZELLİKLERİ VE BİRİKİM KOŞULLARI   Doç.Dr. Cemil YILMAZ
Reyhan KARA GÜLBAY   Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları Ve Hidrokarbon Potansiyeli   Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ
Çiğdem SAYDAM   DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ   Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Orhan KARSLI   GRANİTOYİD KAYAÇLARDA MAGMA ETKİLEŞİMLERİ İÇİN PETROGRAFİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL BULGULAR: DÖLEK VE SARIÇİÇEK PLÜTONLARI (GÜMÜŞHANE, KD-TÜRKİYE)   Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Lütfi ALTINKAYNAK   AĞVANİS MASİFİ DOĞU KESİMİ VE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. Salim GENÇ
Abdurrahman Dokuz   YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, JEOTEKTONİĞİ, MAGMATİK METAMORFİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ   Prof. Dr. Salim GENÇ
Abdullah KAYGUSUZ   TORUL VE ÇEVRESİNDE YÜZEYLENEN KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ   Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Şener CERYAN   HARŞİT GRANİTOYİDİ’NİN AYRIŞMASI, SINIFLANDIRILMASI, AYRIŞMANIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ   Prof. Dr. Fikret TARHAN
Zafer ASLAN   SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Hasan KOLAYLI   KOP DAĞLARI (ERZİNCAN-ERZURUM-BAYBURT) ULTRAFAMİK ve MAFİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK , PETROLOJİK ve METALOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Yaşar ÇAKIR   ÇALDIRAN FAYI ve DOLAYININ JEOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Erol ÖZER   MUNZUR DAĞLARININ JEOLOJİSİ veTEKTONİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Ayşe Sibel ÖZGÜR   LEVENT ( MALATYA) YÖRESİ MİOSEN TORTULARININ KÜÇÜK FORAMİNİFERLERİ, KİREÇLİ NANNOPLANKTONLARI ve BİOSTRATİGRAFİK KONUMU   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Hüseyin YILMAZ   DOĞANŞEHİR - SÜRGÜ - GÖZENE (MALATYA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ   Doç.Dr: Osman BEKTAŞ
Mehmet Ziya KIRMACI   ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU) ÜST JURA-ALT KRETASE YAŞLI BERDİGA KİREÇTAŞI’NIN SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ   Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Kemal AKDAĞ   KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ   Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Nezihi KÖPRÜBAŞI   AŞAĞI HARŞİT BÖLGESİNİN MAGMATİK PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİTLERDE JEOKİMYASAL HEDEF SAPTAMA UYGULAMALARI   Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Cemil YILMAZ   MUNZUR KİREÇTAŞI’ NIN ÇÖKELME KOŞULLARI VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ (MUNZUR DAĞLARI, DOĞU ANADOLU)   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Suat BOYNUKALIN   DERELİ (GİRESUN) BARAJ YERİ ve GÖL ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Remzi DİLEK
Ali VAN   PONTİD KUŞAĞINDA ARTVİN BÖLGESİNİN JEOKİMYASI,PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİT MİNERALİZASYONU   Prof. Dr.Selçuk TOKEL
Şenol ÇAPKINOĞLU   GÜMÜŞALİ FORMASYONU’NUN (ÜST DEVONİYEN) ÇÜRÜKLER KÖYÜ (FEKE -ADANA) YÖRESİNDEKİ FASİYES ÖZELLİKLERİ ve CONODONT FAUNASI   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Kemal TASLI   GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Fikri BULUT   ÇAMBAŞI (TRABZON – ÇAYKARA) BARAJI VE UZUNGÖL HİDROELEKTRİK SANTRAL YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ   Doç.Dr. Fikret TARHAN
Yahya ÖZPINAR   DENİZLİ-ACIPAYAM BATISI’ NIN JEOLOJİK, PETROGRAFİK ve PETROKİMYASAL İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Şule TÜDEŞ   GÜMÜŞHANE KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERLEŞİME UYGUNLUK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI   Doç.Dr. Fikri BULUT
Yük. Müh. Sadettin KORKMAZ   BOYABAT (SİNOP) KUZEYDOĞUSUNUN PETROL YÖNÜNDEN JEOLOJİK VE   Prof. Dr. Selahattin PELİN
Jeo. Yük. Müh. Yaşar ÇAKIR   ÇALDIRAN FAYI ve DOLAYININ JEOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Jeo. Yük. Müh. Hasan KOLAYLI   KOP DAĞLARI (ERZİNCAN-ERZURUM-BAYBURT) ULTRAFAMİK ve MAFİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK ,PETROLOJİK ve METALOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Zafer ASLAN   SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Jeo. Yük. Müh. Yahya ÖZPINAR   DENİZLİ-ACIPAYAM BATISI’ NIN JEOLOJİK, PETROGRAFİK ve PETROKİMYASAL İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Jeo.Yük.Müh.Fikri BULUT   ÇAMBAŞI (TRABZON – ÇAYKARA) BARAJI VE UZUNGÖL HİDROELEKTRİK SANTRAL YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ   Doç.Dr. Fikret TARHAN
Jeo. Yük. Müh.Kemal TASLI   GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Jeo. Yük. Müh.Şenol ÇAPKINOĞLU   GÜMÜŞALİ FORMASYONU’NUN (ÜST DEVONİYEN) ÇÜRÜKLER KÖYÜ (FEKE -ADANA) YÖRESİNDEKİ FASİYES ÖZELLİKLERİ ve CONODONT FAUNASI   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Jeo. Yük. Müh. Ali VAN   PONTİD KUŞAĞINDA ARTVİN BÖLGESİNİN JEOKİMYASI,PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİT MİNERALİZASYONU   Prof. Dr.Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. Suat BOYNUKALIN   DERELİ (GİRESUN) BARAJ YERİ ve GÖL ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Remzi DİLEK
Jeo. Yük. Müh. Cemil YILMAZ   MUNZUR KİREÇTAŞI’ NIN ÇÖKELME KOŞULLARI VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Jeo. Yük. Müh M.Ziya KIRMACI   ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU)   Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Jeol.Yük.Müh.Kemal AKDAĞ   KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN   Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Jeol.Yük.Müh Nezihi KÖPRÜBAŞI   AŞAĞI HARŞİT BÖLGESİNİN MAGMATİK PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİTLERDE JEOKİMYASAL HEDEF SAPTAMA UYGULAMALARI   Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. Hüseyin YILMAZ   DOĞANŞEHİR - SÜRGÜ - GÖZENE (MALATYA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ   Doç.Dr: Osman BEKTAŞ
Erol ÖZER   MUNZUR DAĞLARININ JEOLOJİSİ veTEKTONİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Bülent YALÇINALP   GÜZELYAYLA (MAÇKA-TRABZON) PORFİRİ Cu-Mo CEVHERLEŞMESİNİN   Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. A. Sibel ÖZGÜR   LEVENT ( MALATYA) YÖRESİ MİOSEN TORTULARININ KÜÇÜK FORAMİNİFERLERİ, KİREÇLİ NANNOPLANKTONLARI ve BİOSTRATİGRAFİK KONUMU   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Şener CERYAN   HARŞİT GRANİTOYİDİ’NİN AYRIŞMASI, SINIFLANDIRILMASI, AYRIŞMANIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ:   Prof. Dr. Fikret TARHAN
Abdurrahman DOKUZ   YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, JEOTEKTONİĞİ, MAGMATİK   Prof. Dr. Salim GENÇ
Şule TÜDEŞ   GÜMÜŞHANE KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERLEŞİME UYGUNLUK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI   Doç.Dr. Fikri BULUT
Abdullah KAYGUSUZ   TORUL VE ÇEVRESİNDE YÜZEYLENEN KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ   Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Lütfi ALTINKAYNAK   AĞVANİS MASİFİ DOĞU KESİMİ VE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. Salim GENÇ
Orhan KARSLI   GRANİTOYİD KAYAÇLARDA MAGMA ETKİLEŞİMLERİ İÇİN PETROGRAFİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL BULGULAR: DÖLEK VE SARIÇİÇEK PLÜTONLARI (GÜMÜŞHANE, KD-TÜRKİYE)   Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Çiğdem SAYDAM   DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ   Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Reyhan KARA GÜLBAY   Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları Ve Hidrokarbon Potansiyeli   Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ
Raif Kandemir   Gümüşhane Ve Yakın Yörelerindeki Erken-Orta Jura Yaşlı Şenköy Formasyonu’nun Çökel Özellikleri Ve Birikim Koşulları   Doç.Dr. Cemil Yılmaz
Ali YALÇIN   ARDEŞEN (RİZE) YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ   Prof. Dr. Fikri BULUT
Ferkan SİPAHİ   ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Yener EYÜBOĞLU   Doğu Pontid Magmatik Yayı’nda Alaska-Tip Mafik-Ultramafiklerin Tanımı ve Jeotektonik Önemi   Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Serhat DAĞ   ÇAYELİ (RİZE) VE ÇEVRESİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ   Prof. Dr. Fikri BULUT
Serhat DAĞ   Landslide Susceptibility Analysis of Çayeli Region (Rize) by Statistical Methods   Prof. Dr. Fikri BULUT
Hakan ERSOY   Trabzon İli Katı Atıkları için Düzenli Depolama Yeri Seçimi ve Önerilen Düzyurt Düzenli Depolama Alanının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi   Prof. Dr. Fikri BULUT
Hakan ERSOY   LANDFILL SITE SELECTION FOR SOLID WASTES IN TRABZON, AND ENGINEERING GEOLOGICAL ASSESSMENT OF PROPOSED DÜZYURT LANDFILL SITE   Prof. Dr. Fikri BULUT
Arzu Fırat ERSOY   Groundwater Flow Model of Gümüşhacıköy (Amasya) Aquifer   Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Gülten YAYLI ABANUZ   Heavy Metal Concentration in Soils and Tea Plants in Black Sea Region   Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Fatma HOŞ ÇEBİ   Kuzey Anadolu’daki Eosen Yaşlı Kömürlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamları   Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Fatma HOŞ ÇEBİ   Organic Geochemical Characteristics and Depositional Environments of Eocene Coals in North Anatolian   Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Emel ABDİOĞLU   KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) MASİF SÜLFİT YATAĞI HİDROTERMAL ALTERASYONUNUN KİL MİNERALOJİSİ, JEOKİMYASI, DURAYLI İZOTOP ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Emel ABDİOĞLU   NATURE AND ORIGIN of HYDROTHERMAL ALTERATION of THE KUTLULAR (SÜRMENE-TRABZON) MASSIVE SULPHIDE DEPOSIT, USING CLAY MINERALOGY, GEOCHEMISTRY and STABLE ISOTOPES   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Ahmet Dündar ŞEN   Harmancık (Bursa) Yöresi Peridotik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Orhan KARSLI
Ahmet Dündar ŞEN   Mineralogical and Petrographical Investigation of Peridotitic Rocks From Harmancık Area (NE-Turkey, Bursa)   Doç. Dr. Orhan KARSLI
İbrahim Uysal   Muğla (GB-Türkiye) üst manto peridotitleri ve ofiyolitik kromititlerinin petrolojileri: Mineral kimyası, ana oksit-iz element-NTE-PGE jeokimyası, PGE mineralojisi ve Re-Os izotop sistematikleri   Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar
İbrahim Uysal   Petrology of Upper Mantle Peridotite and Ophiolitic Chromitites from the Muğla (SW-Turkey): Implications from Mineral Chemistry, Major-Trace-Rare Earth Elements (REE)-Platinum-Group Elements (PGE) Geochemistry, PGE Mineralogy and Re-Os Isotope Systematics   Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar
İrfan TEMİZEL   Ulubey (Ordu-Kd Türkiye) Yöresi Tersiyer Volkanitlerinin Petrografisi, Petrokimyası, 40Ar-39Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd İzotop Jeokimyası ve Petrojenezi   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
İrfan TEMİZEL   Petrography, Petrochemistry, 40Ar-39Ar Geochronology, Sr-Nd Isotope Geochemistry and Petrogenesis of the Ulubey (Ordu-NE Turkey) Area Tertiary Volcanics   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Ayla Hanedan Nar   Büyük Yaylâ Obsidiyenlerinin (İkizdere-Rize) Petrografisi, Mineralojisi, Mineral Kimyası ve Jeokimyasal Özellikleri   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Ayla Hanedan Nar   Petrographical, Mineralogical, Mineral Chemistry and Geochemical Characteristics of Büyük Yaylâ Obsidians (İkizdere-Rize)   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Nurcihan CERYAN   Taşönü Kalker Ocağındaki (Trabzon) Kaya Şevleri Duraylılığının Olasılık Yöntemle Analizi ve Kazılabilirlik   Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Nurcihan CERYAN   Rock Slope Stability Analyses by Probability Method and Excavabilty in Tasönü Limestone Quarry (Trabzon)   Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Enver AKARYALI   Arzular (Gümüşhane KD-Türkiye) Altın Yatağının Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi   Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Enver AKARYALI   Geologic, Mineralogic, Geochemical and Genetic Studies of Arzular (Gümüşhane,) Gold Deposit NE-Turkey   Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Yılmaz DEMİR   Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb-Zn-Cu Cevherlerinin Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Yılmaz DEMİR   Geological, Mineralogical, Geochemical and Genetic Investigation of Pb-Zn-Cu Ores of the Kabadüz Region (Ordu, NE-Turkey)   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Ayberk KAYA   Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tünel Güzergahının Ve Çevresinin Jeoteknik Açıdan İncelenmesi   Prof. Dr. Fikri BULUT
Ayberk KAYA   The Geotechnıcal Investıgatıon Of The Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tunnel Alıgnment And Surroundıng Area   Prof. Dr. Fikri BULUT
Emre AYDINÇAKIR   BORÇKA (ARTVİN, KD-TÜRKİYE) YÖRESİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ   Prof. Dr. Cüneyt ŞEN
Emre AYDINÇAKIR   PETROGRAPHY, GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS OF THE BORÇKA (ARTVİN NE TURKEY) AREA TERTIARY VOLCANICS   Prof. Cüneyt ŞEN
Cem YÜCEL   TRABZON-GİRESUN ARASINDAKİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, 40Ar-39Ar JEOKRONOLOJİSİ, PETROKİMYASI, Sr-Nd-Pb İZOTOP JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Cem YÜCEL   PETROGRAPHY, 40Ar-39Ar GEOCHRONOLOGY, PETROCHEMISTRY, Sr-Nd-Pb ISOTOPE GEOCHEMISTRY, AND PETROLOGY OF TERTIARY VOLCANIC ROCKS BETWEEN TRABZON AND GİRESUN AREAS   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Seda ÇELLEK   SİNOP-GERZE YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ   Y. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Seda ÇELLEK   LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF SİNOP-GERZE REGION   Asst. Prof. Dr. Hakan ERSOY
10073312_2015_Merdan Tutar Z
10118595_2016_Özkan Ö
10118607_2016_gÜMÜŞ MK
10136621_2017_gÜLOĞLU zs
10147560_2017_Dündar B
10151059_2017_Ulutaş A
10151850_2017_Soysal Z
10153313_2017_Külekçi E
10155108_2017_Alkan F
10075453_2015_kILIÇ E
10106774_2016_Atay u
2018_Arı UV
2019, Fatih ŞAL, Jeoloji Müh.
2019, Erdem AYDOĞAN, Jeoloji Müh.
2019, Ramazan GÜNDÜZ, Jeoloji Müh.
2018, Tanju AYDURMUŞ, Jeoloji Müh.
2018, Ali Hakim KURT, Jeoloji Müh.
2019, Elif GACENER, Jeoloji Müh.
2018, Furkan Kemal AKTAŞ, Jeoloji Müh.
10062694_2014_Oktay CÖ
405533_2011_Evcimen Ö
405230_2011_Duygu L
451440_Tunçdemir V_2012
463053_2013_Akyürek S
465478_2013_Erşen F
10005158_2013_Yapıcı E
462282_2013_çAKMAK G
460414_2013_Karadağ M
10062601_2014_Akbulut K
405977_2011_Sofracıoğlu D
10062537_2014_Demir HB
10060555_2014_Uslu S
10040059_2014_öZTÜRK m
10050356_2014_Şahin K
10229574_2018_Sünnetçi K
10169623_2017_Çiftci M
10178340_2017_Turhan V
10102469_2016_yILMAZ M