Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerinden aşağıda Ek-1 listede bilgileri bulunan öğrencilerin,  20 Nisan 2016 tarihli 29690 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7’ nci Maddesinin 2’ nci bendi (Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.) ve 17’ nci Maddesi 2’nci bendi (Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.) ve  30’ uncu Maddesi 4’ üncü bendi (Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.) gereğince kayıtları silinmiştir. 

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 20 NİSAN 2016 TARİHLİ YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ GEREĞİ KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİ LİSTESİ.